Image default
Rădăuți Suceava

Şedinţă tensionată a Consiliului Local Rădăuţi

Marți, 25 iunie, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Rădăuți a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local.

Ordinea de zi a fost suplimentata cu încă două proiecte, plus două puncte la diverse (foto).

Ședința a fost una destul de lungă, cu discuții în contradictoriu, și a durat aproximativ trei ore.

Președinte de şedinţă a fost consilierul PSD, Mihai Reman, de la ședință absentând consilierii Florin Preda, de la ALDE, și Bogdan Nicolau, de la PMP.

Până la punctul 7, ședința a decurs normal, toate proiectele fiind votate fără probleme, inclusiv creditul contractat de SC SERVICII COMUNALE RĂDĂUȚI, pentru achiziționarea unei stații de asfalt.

La punctul 7, cel referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare pistă de atletism, stadion Municipal Rădăuți”, a fost o adevărată cavalcadă de luări de cuvânt, la care au participat consilieri de la toate partidele, primarul și viceprimarul municipiului, şi Igo Koffler, de la urbanism.

Toţi au acuzat calitatea lucrărilor efectuate la pistă până acum, lucrări de care trebuie să răspundă proiectantul și executantul lucrărilor.

De altfel și comisia economică a dat aviz negativ acestui proiect, s-a depus și un amendament în acest sens, amendamentul fiind respins, aşa cum respins a fost și amendamentul de retrimitere la comisii.

Consilierii Petru Carcalete de la ALDE și Dan Mutrescu de la PNL nu au dorit să participe la vot.

În final, proiectul a fost respins.

După ce punctele 8 și 9 au fost votate, la punctul 10 a fost prezent și consilierul juridic al firmei Marelvi, care se află în litigiu cu persoana fizică beneficiară a acestui proiect.

Dupa discuții pro și contra s-a trecut la vot, proiectul fiind picat.

Până la punctul 17, lucrurile au decurs normal, proiectele fiind votate fără probleme.

La punctul 17 au început iarăşi discuțiile în contradictoriu, motiv pentru care s-a luat o pauză de un sfert de oră.

După pauză, consilierii rădăuțeni au ajuns la concluzia că proiectul aflat la numărul 17 pe ordinea de zi să fie retrimis la comisii, pentru a se stabili un preț de pornire a licitației, conform prețurilor actuale.

Punctele 18, 19, 27 și 28 au trecut fără probleme, proiectele de la punctul 20 la 26 necesitând vot secret.

Proiectul aflat la punctul 25 pe ordinea de zi a fost respins, celelalte fiind aprobate.

La “Diverse”, din nou discuții.

Ilica Domnica, cea care a adus oile în fața Primăriei în urmă cu o săptămână, s-a certat din nou cu toți și, deși a pierdut în instanță dreptul de a păşuna oile și s-a certat și cu Asociația Proprietarilor de Animale, a amenințat că va scoate din nou oile în fața Primăriei Rădăuți.

În final și domnul Linu, cel căruia i s-a respins proiectul aflat la numărul 10 pe ordinea de zi, a cerut socoteală celor care au votat contra la proiectul respectiv.

Proiectul complet al ordinii de zi:

1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extrordinare din data de 15.05.2019.
2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.05.2019.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi în nivele superioare – iniţiator, primar Nistor Tatar;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi- iniţiator, primar Nistor Tatar;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare acordate medicilor din Spitalul Municipal ,,Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 285.000 euro (fătă TVA) pe o perioadă de maxim 5 ani, de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, în vederea achiziţionării unei staţii de preparat mixturi asfaltice, tip SMAV 50– iniţiator, viceprimar Loghin Bogdan Andrei;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator, primar Nistor Tatar;
9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiator, primar Nistor Tatar;
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 124 mp identificat cadastral sub nr. 52698 înscris în CF nr. 52698 a municipiului Rădăuţi- iniţiator, primar, Nistor Tatar;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 27,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu nr. 3D, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – iniţiator, primar Nistor Tatar;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Horodnicului nr. 32, identic cu nr. Cadastral :52746 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu f.nr – iniţiator, primar Nistor Tatar;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Tineretului – iniţiator, primar Nistor Tatar;
15. Proiecte de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei f.nr.– iniţiator, primar Nistor Tatar;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei nr. 70- inițiator, primar Nistor Tatar;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Alexandru Sahia f.nr. şi str. Dimitrie Onciul f.nr. – inițiator, primar Nistor Tatar;
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 13,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Petru Rareş nr.16 şi concesionarea acestuia către firma Cristea Dental S.R.L., fără licitaţie public, în vederea construirii unei scări de acces şi amenajării unei alei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
19. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat din Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la S.C. Servicii Comunale S.A. a domnului consilier local Nicolau Bogdan Adrian şi desemnarea unui nou reprezentant, din rândul consilierilor locali ai Municipiului Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 5,00 mp, situate în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. General Iacob Zadik nr. 18 şi concesionarea acestuia către Juravle Iulian Lorin, fără licitaţie public, în vederea construirii unei scări de acces– iniţiator, primar Nistor Tatar;
21. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă şi aprobarea preţului de vânzare a terenului curţi-construcţii în suprafaţa de 300 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Vladimir Trebici, nr. 20, identic cu imobilul cu nr. cadastral:38079, către proprietarii construcţiilor Ştefan Sorin şi Ştefan Tatiana – iniţiator, primar Nistor Tatar;
22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 26 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Călăraşi şi aprobarea vânzării terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat sub garajul din strada Călăraşi, identificat cu nr. cadastral:54261, înscris în Cartea Funciară nr. 54261, în suprafaţă de 26 mp, către Malinovschi Liviu şi Malinovschi Eugenia, beneficiari ai dreptului de preemţiune – iniţiator, primar Nistor Tatar;
23. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român,
modificată şi completată prin HCL nr. 18/25.01.2018, HCL nr. 131/27.06.2018 şi HCL nr. 236/31.10.2018, HCL nr. 127/24.04.2019 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă ANL d-nei Rusu Camelia-Raluca şi aprobarea repartizării în regim de închiriere, a 4(patru) apartamente ANL din strada Calea Bucovinei, nr. 42, Rădăuţi, d-lor Muniak Cristina-Mihaela, Turliuc Ionela-Claudia şi d-lor Negri Andrei-Victor, Petrelciuc Constantin Toma– iniţiator, primar Nistor Tatar;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în str. Mihai Viteazu, nr. 14, sc. A, ap. 10, mun. Rădăuţi, către chiriaşul Popescu Petru– iniţiator, primar Nistor Tatar;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, prin S.C. Smart Energy S.R.L. , în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Bogdan Vodă, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a S.C. RUTH HOUSE S.R.L.– iniţiator, primar Nistor Tatar;

Diverse:
1. Adresa Clubului Sportiv Şcolar Rădăuţi nr. 392/12.06.2019 înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98.970/14.06.2019.
2. Solicitarea domnului Plamada Andrei-Mark înregistrată sub nr. 98.842/30.05.2019.
3. Solicitarea doamnei Ilica Domnica înregistrată sub nr. 98.854/10.06.2019.
4. Solicitarea domnului Şcheul Ovidiu Dumitru înregistrată sub nr. 98.869/14.06.2019.
5. Adresa Băncii Comerciale Română nr. 661/31.05.2019 înregistrată sub nr. 8502/05.06.2019.
6. Informarea domnului secretar nr. 8166/14.06.2019.
7. Solicitarea doamnei Ilica Domnica înregistrată sub nr. 98.891/19.06.2019.

Manuel Costache

ARTICOLE ASEMANĂTOARE

Lasa comentariu

*Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și manipularea datelor dvs. pe acest site web.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor Accept Nu accept

Politica de confidentialitate